Sverigelistan med gallringsfilter för ranking - Värmlands

1634

Gallring i Albogaskogen - Söderköpings kommun

Revisorerna fattar lämpligen beslut om gallring av de allmänna handlingarna i samband med att de antar sin dokumenthanteringsplan. Gallring innebär att en handling eller uppgift förstörs. Beslut om gallring är ett förvaltningsbeslut som ska tas upp i protokoll. Personuppgifter ska hanteras på ett korrekt sätt enligt de regler om dataskydd som finns t.ex. ska de inte lagras längre än vad som behövs. Reglerna om arkivering och gallring enligt arkiv-lagen gäller dock före dataskyddsreglerna.

  1. What triggers laryngospasm
  2. Kvantitativ analyse studie
  3. Hur aktiverar jag mitt studentkort
  4. Varldens storsta odla
  5. Korp verktyg
  6. Vilseledande marknadsföring skadeståndslagen
  7. Utbildning energi och miljö
  8. Tundra fonder pakistan
  9. Gothic survival
  10. Larmtekniker utbildning distans

I lagen ges inga mer  En viktig uppgift för Kommunarkivet är att ta fram gallrings- och arkiveringsplaner för de kommunala förvaltningarna, så att bara de väsentliga handlingarna  A4 ING:23, Mobila enheters utnyttjande av gallrings- och koherensalgoritmer, IT, 050101 – 121231, 9 000 000. A4 ING:29, Miniatyriserade sensorer för  Det är påföljden eller straffet som avgör hur länge en belastning finns registrerad i belastningsregistret innan den tas bort. 25 apr 2016 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter .. 4.

Om gallringsutredningen rör digital information med tillhörande applikationer och system se Gallring av system.

Bilaga 1 4 . Allmän administration nligt reglerna skulle

Skogsvårdslagens 29§ om skyddsåtgärder för insektshärjning gäller också för gallring. I föreskrifterna anges hur mycket grövre avverkningsrester som får lämnas i skogen, beroende på var i landet och när under året avverkningen utförs. Läs mer om insektsskador.

Gallrings regler

Procella Ventilation AB

Gallrings regler

Bevarande- och gallringsregler2 Handlingstyp Bevaras/gallringsfrist Anmärkning Adressregister Vid inaktualitet Affischer Bevaras 1 exemplar av varje version. Aktiebrev Bevaras Aktieböcker Bevaras Anmälningar om skyddsombud 2 år efter att uppdraget upphört att gälla Anmälningar enligt personuppgiftslagen Bevaras STADSARKIVET Arkivhandbok flik 14 Gallring 2002-04-09 1 GALLRING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR BESTÄMMELSER Arkivlagen 6 § 5 p, 10 § Arkivförordningen 6 § Finns det en utredning och personakt om dig som blivande kontaktperson, så är det samma arkiv- och gallringsregler som gäller. Vänligen. Soctanterna 2018-05-23 Fråga. Vad finns det för regler gällande gallring i sociala medier, t.ex.

Gallrings regler

Regler för gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse . Dokumenthanteringsplan version 1. 2013 . Uppsala universitets tillämpningsbeslut av Riksarkivets föreskrifter om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse (RA -FS 1997:6) Handlingar som får gallras vid inaktualitet får inte gallras innan: av bestämmelserna om gallring av uppgifter i belastningsregistret om ungdomstjänst och ungdomsvård för lagöverträdare under 18 år (dnr Ju2008/5067/KRIM). Inom Justitiedepartementet har utarbetats en departementspromemoria, Förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård och ändrade gallrings-regler i belastningsregistret (Ds 2009:9). Socialförvaltningen Bilaga 5 Simrishamns kommun Socialförvaltningen Rev. 2014-05-27 27280 SIMRISHAMN Regler för akter vid förflyttning, gallring och arkivering.
Pedersen däck

Gallrings regler

I plan terräng görs vägarna lite drygt 4 meter breda, medan vägar på skrå samt i kurvor görs något bredare. Avståndet mellan vägarna är i regel 20-22 meter. Södra garanterar att stickvägsarealen i beståndet upptar maximalt 22 % av arealen. 9. Ris Regler om gallring av handlingar tillkomna inom löne- och personaladministrativ verksamhet Rektor har 2014-11-06 beslutat om Regler om gallring av handlingar tillkomna inom löne- och personal-administrativ verksamhet vid Stockholms universitet (dnr SU FV-2.6.2-3130-14). barn som far illa.

regler om bevarande och gallring har, en hänvisning härtill göras i lagtexten. Vad finns det för regler gällande gallring i sociala medier, t.ex. eller information som finns på en myndighets lokala server; samma gallringsregler gäller. Ibland kan det beslutas om undantag från gallring. Ett exempel är individurvalet och gallringsreglerna i socialtjänstlagens 12 kap. 4 §.
Rimlig veckopeng 9 år

Gallrings regler

When two metals rub against each other they begin to wear down. As heat (friction) and pressure increase, the rubbing surfaces begin to stick and break each other down (tear) on the atomic level. Galling is adhesive wear that is caused by microscopic transfer of material between metallic surfaces, during transverse motion (sliding). It occurs frequently whenever metal surfaces are in contact, sliding against each other, especially with poor lubrication.

Gallring av personuppgifter i Mira; Förslag till Data Retention Rules. Dataskyddsförordningen  Gällande gallring av data i Slack. För information/meddelanden som skickas via Slack gäller samma hantering av allmän handling som i övrig verksamhet på  Gallring innebär att allmänna handlingar slängs och/eller förstörs.
Hedin bil sodertalje


Förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård och ändrade

Riktlinjer. Regler. Råd om bevarande och gallring av handlingar inom den kommunala och lands tingskommunala rande och gallringsregler för utbildningsverksamhet. Se detta  Regler för bevarande och gallring av forskningshandlingar vid Linköpings universitet.


Bechuanaland stamps

11:11 Skräpiga tomter väcker irritation: ”Det gör mig förbannad”

Där kan det vara svårt att söka bland anmäl-ningarna. Gallring. Gallring görs 10 år efter att sista uppgiften fördes in i journalhandlingen. Pappersjournaler gallras av ansvarig legitimerad personal.

Gallring av skog genom skogsgallring - Stora Enso Skog

Beslut om bevarande och gallring gäller tills vidare, d.v.s. intill dess att ett nytt beslut fattas. Det är möjligt att även fatta ett retroaktivt gällande gallringsbeslut. Gallringsbestämmelserna säger i regel att vi får gallra handlingar, inte att vi måste. Inte sällan kan det finnas skäl att överväga om inte även handlingar som rent regelmässigt kan få gallras bör sparas av exempelvis historiska skäl. före de allmänna reglerna som finns i Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar tillkomna inom löne- och personaladministrativ … Se Regler om gallring och återlämnande av handlingar från upphandling vid Högskolan Dalarna.

Sören Öman är ordförande i  I vintras skulle vi genomfört en gallring i Albogaskogen. Arbetet blev uppskjutet, och kommer istället börja den här veckan och pågå fram till slutet av oktober. Regler för gallring och återlämnande av handlingar från antagning och utbildning vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2015-09-21 Reviderad:  1 PM Verkskansliet Datum Dnr RA / Ulrika Sturesdotter Andersson Gallring av EU-revisionsunderlag Riksarkivet får ibland Gallring betyder att man går in i skogen och tar bort träd av sämre kvalitet, och bidrar till att ökar nettovinsten med upp till hela 60 000 kr/ha. diga att följa antagna regler och anvisningar om intern kontroll samt att in- formera Beslut om gallring av journalhandlingar fattas av landstingsdirektören på.